Hàm nội suy trong Excel

HomeTin văn phòng

Hàm nội suy trong Excel

Nội suy được ứng dụng rất nhiều trong các ngành thực nghiệm như công nghệ thông tin, kinh tế, tài chính, dầu khí, xây dựng, y học, truyền hình, điện

Hướng dẫn cách đánh số trang trong PowerPoint
Cách vẽ biểu đồ trong Excel
Cách chèn nhạc vào PowerPoint

Nội suy được ứng dụng rất nhiều trong các ngành thực nghiệm như công nghệ thông tin, kinh tế, tài chính, dầu khí, xây dựng, y học, truyền hình, điện ảnh và những ngành cần xử lý dữ liệu số khác…

Hàm nội suy trong Excel

Trong bài viết này, Thủ Thuật Tin Học sẽ giới thiệu cho bạn đọc một số công cụ trong Excel dùng để nội suy hàm số theo hàm số tuyến tính đơn giản.

Nội suy là phương pháp ước tính giá trị của các điểm dữ liệu chưa biết trong phạm vi của một tập hợp rời rạc chứa một số điểm dữ liệu đó biết.

Trong bài viết này, chúng tôi chỉ đề cập đến bội suy theo hàm số tuyến tính đơn giản, tức là nội suy theo hàm số Y = aX + b (đường thẳng).

Để kiểm tra độ biến thiên của số liệu, bạn hãy tạo biểu đổ bằng công cụ chart chọn kiểu “Line”, xem hướng của đồ thị trên đồ thị. Nếu thấy nó có hướng một đường thẳng – Tuyến tính thì dùng ngay hàm FORECAST hoặc TREND.

Cú pháp hàm:  = TREND (know_er’s, [know_x’s], [new_x’s], [const])

Trong đó:

Hàm TREND sử dụng phương pháp bình phương tối thiểu để tìm dòng phù hợp nhất và sau đó tính các giá trị y mới cho các giá trị x mới được cung cấp.

Bạn xét ví dụ sau để thấy rõ tác dụng của hàm TREND.

Tác dụng của hàm TREND

Tìm giá trị Y bằng cách ử dụng hàm TREND để nếu X=9 như sau:
==TREND(B3:B10,A3:A10,9,TRUE).

Và bạn thu được kết quả:

Kết quả

Lưu ý:

Cú pháp hàm:  =FORECAST(x, known_y’s, known_x’s)

Trong đó:

Chú ý:

– Nếu x không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!.

– Nếu known_y’s hoặc known_x’s trống hoặc chứa số điểm dữ liệu khác nhau -> hàm trả về giá trị lỗi #N/A

– Nếu phương sai của known_x’s = 0 -> hàm trả về giá trị lỗi DIV/0!

– Phương trình biến đổi FORECAST là: y = a + bx.

Trong đó:

(a = overline y – boverline x )

(b = frac{{sum {(x – overline x )(y – overline y )} }}{{sum {{{(x – overline x )}^2}} }})

x và y là các số trung bình mẫu AVERAGE(known_x’s) và AVERAGE(known y’s).

Với ví dụ tương tự về hàm TREND, Thủ Thuật Tin Học tìm giá trị y của x là 9 và thu được kết quả:

Kết quả dùng hàm FORECAST

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm FORECAST và TREND trong Excel.
Chúc các bạn thành công!

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0